Nyt udvalg skal sætte fokus på organisering, ledelsesstruktur og demokratisk repræsentation for dagtilbud og skoler.

Nyt udvalg skal sætte fokus på organisering, ledelsesstruktur og demokratisk repræsentation for dagtilbud og skoler.

Der lægges op til dialog og aktiv inddragelse af alle interessenter, når et nyt udvalg der skal sætte fokus på organisering, ledelsesstruktur og demokratisk repræsentation for både dagtilbud og skoler ser dagens lys.

I Egedal Kommune er der et generelt politisk ønske om nærhed i ledelse både i dagtilbud og skoler. Det er ønsket, at den lokale ledelse gives beslutningskompetence, og bestyrelserne indgår mest muligt i arbejdet med udvikling.

Formålet med nedsættelse af det midlertidige udvalg er at opnå den bedst mulige proces forud for en eventuel ændring af den nuværende struktur for områderne både ledelsesmæssigt og demokratisk. Dialogen vil foregå i et forum, hvor de mange interessenter på området får en stemme og kan komme med bidrag og erfaringer.

For at dialogen kan foregå inden for formelle politiske rammer, nedsættes der et såkaldt §17, stk. 4-udvalg med det formål at drøfte og komme med anbefalinger til organisering og ledelsesstruktur, der fortsat udvikler kvaliteten i dagtilbud og skoler.
Der lægges op til, at udvalget på baggrund af indsamlet viden og dialoger kommer med anbefalinger til en udvikling af organiseringen, ledelsesstrukturen og den demokratiske repræsentation via institutions- og skolebestyrelser.

Udvalget kommer til at bestå af:
• 5 politikere – herunder borgmesteren (udpeges af byrådet)
• 2 formænd eller repræsentanter for områdebestyrelser på dagtilbudsområdet
• 2 formænd eller repræsentanter for distriktsskolebestyrelser
• 4 repræsentanter fra faglige foreninger (BUPL, FOA, Skolelederforeningen og DLF).
• Udvalget kan desuden inddrage relevante ressourcepersoner efter behov undervejs i processen.
Udvalget vil derudover blive understøttet af administrationen med deltagelse af velfærdsdirektør Søren Trier, dagtilbudschef Line Rovelt og konstitueret skolechef Peter Brixen.

Involverende borgerdialog
Som en del af processen i udvalget indarbejdes involverende dialog med repræsentanter på området.

Udvalget igangsættes i efteråret 2022 og sætter, ved første møde ud af tre, kadencen og varigheden af møder fremadrettet. Arbejdet i udvalget forventes afsluttet i foråret 2023 med henblik på eventuel efterfølgende politisk behandling, høring mv.

Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.