Referat fra Fællesrådsmøde i Stenløse Kulturhus d. 6. juni 2016

Referat fra Fællesrådsmøde den 6. juni kl. 17.00-19.00 i Stenløse Kulturhus mødelokale 4 i Stueetagen
Afbud: Pernille, Eyvind
Ikke til stede: Hanne, Paw, Jens, Marika, Ib, Rolf
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Opsamling fra møde i brugerforum den 22. maj 2016
Henriette gav en kort orientering fra mødet i Brugerforum, da referat fra mødet var udsendt til Fællesrådet.
Vedr. synliggørelse af zoner har Pernille meldt ud, at hun er meget ophængt. Maria kontakter Stengrotten med henblik på at sætte folie på døre i sjove farver og figurer.
Bent havde en kommentar vedr. støtteforeningen for Kulturhusets Venner. Formålet skal synliggøres samt lidt mere info om foreningen.
4. Orientering fra koordinator
Der indkaldes til brandsyn med CEI og Frederiksborg Brand og Redning efter sommerferien.
Hjertestarter og førstehjælpsskab bliver flyttet til foyer ved parkeringsplads, hvor det er mere synligt.
Går brandalarm eller tyverialarm skal man ringe 7272.
Der er lidt flyttekaos i kælderen. Arkivet og Musikskolen har byttet depotrum og skal lige have alt på plads.
Der er ved at blive udarbejdet en evalueringsrapport om det første år i kulturhuset.
Koordinator har haft en snak med Meik fra CEI omkring flugtveje og indretning. Der skal være 1.30m i midter sektion på gange. Ved siderne må man gerne indrette med sofaer eller andet så længe at flugtvejsarealet bliver friholdt.
5. Hvordan går det med huset? (brugernes overordnede betragtninger)
Musikskolelærere har oplevet enkelte ting – men kan generelt rigtig godt lide at være i huset.
Ungdomsskolen har oplevet at der har været unge mennesker oppe i ungezonen, som har hygget sig – men de har efterfølgende ryddet pænt op.
Biblioteket påpegede, at der skal være mere synlig bemanding i huset.
6. Indkomne forslag til drøftelse
(indkomne forslag skal være i kontaktpersonens mailboks en uge før mødet)
Allerede indkomne 2 forslag er:
a) Ny form brugerforum samt hyppighed
Hvilken form skal brugerforum have fremadrettet? Det er begrænset med fremmøde søndag eftermiddag. Den oprindelige tanke var at der til brugerforum skulle komme nye til, der havde en idé med huset andet end Tordenskjolds soldater. Fra efteråret ændres mødetidspunkt til aften på en hverdag. Næste møde i brugerforum ændres fra søndag den 25. september kl. 13-15 til torsdag den 29. september kl. 17-18.30. Der skal i ugerne op til gøres en aktiv indsats for at få flere til at møde op. Dette skal gøres ved hjælp af de sociale medier og flyers. Flyers kunne uddeles af andre grupper evt. frivillige. Derudover skal den afleveres til centerledelsen i Egedalcenteret.
b) Principper for indtægtsgivende aktiviteter for brugere og hus
Kunne vi generere penge til kulturhuset, hvis det går igennem støtteforeningen?
Til eksempelvis loppemarked skal deltagerene betale for en stand, som så kunne gå til huset. Støtteforeningen kunne administrere en aktivitetspulje/initiativpulje som brugerne kunne søge.
c) Egedal Musikfestival
Egedal Musikfestival løb af staben den 11. juni. AOF kom og spillede. Der var etableret et samarbejde med foreningslivet og Ung Egedal. Der er allerede planer om at lave et lignende arrangement til næste år, hvor nogle aktiviteter foregår i kulturhuset.
d) Status på nye tiltag fra sidst jf. referat fra 1. februar
Der arbejdes stadig med ideen om 3 temaopdelte café arrangementer afholdt af Musikskolen, Biblioteket og Ung Egedal. Der skal evt. laves et folkekøkken. Alle byder ind med indhold hver især.
Susan indkalder til booking/afbooking og stilledag i kulturhuset.
Dørene låses til stadighed.
• Evt. yderligere indkomne forslag
Ingen yderligere indkomne forslag
7. Beslutningspunkt
• Beslutninger vedrørende drøftelsespunkter
8. Evt.
Der er oprettet en facebookgruppe for Stenløse Kulturhus. Maria Boldsen og Pernille Bloch er tovholdere og sørger for den gode tone. Den skal deles på kommunens facebook side og bibliotekets.
Der skal skabes en identitet med huset, som endnu ikke eksisterer.

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden